Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

A- A A+
Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Асуулт: Хөдөө орон нутгаас нийслэлд шилжин ирэх хөдөлгөөнийг түр хязгаарласан. Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсанаар энэ хязгаарлалт хэвээр үргэлжилж байна уу. 
Хариулт: Нийслэлийн Засаг даргын А/17 тоот захирамжаар ”Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй шаардлагатай болон Улаанбаатар хотод орон сууц худалдан авсанаас бусад хөдөө, орон нутгаас нийслэлд байнга оршин суухаар ирэх иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсоох”-оор захирамжилсан. 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний 332 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол улсын нутаг дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх мэдээлэх журамд заасны дагуу шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг ямар нэгэн хязгаарлалт тавилгүйгээр нотлох баримтыг үндэслэн шилжин ирсэн байнга оршин суугаа газрын хаягаар бүртгэж байна. 
Асуулт: ТҮЦ машинаас иргэний бүртгэлийн ямар үйлчилгээг авах боломжтой вэ ? 
Хариулт: “Төрийн үйлчилгээний цахим” машинаас иргэний улсын бүртгэлийн талаар төрсний, гэрлэсний, гэрлэсэн эсэх, гэрлэлт дуусгавар болсны, иргэний үнэмлэхийн, оршин суух хаягийн бүртгэлийн лавлагааг авч болно. 
Асуулт: Иргэний үнэмлэхээ хаясан бол хэдэн төгрөгийн торгуультай вэ, мөн шинээр авах болон сунгуулахад хэдэн төгрөг төлөх вэ, ТҮЦ машинаас иргэний үнэмлэхээ захиалж болох уу ? 
Хариулт: Иргэний үнэмлэхний үнэ 15000 төгрөг, улсын тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөг, ТҮЦ машинаас иргэний үнэмлэх захиалах үйлчилгээ байхгүй./ Торгуулийг зөрчлийн шинж байдлаас шалтгаалж хяналтын улсын байцаагч тавьдаг /
Асуулт: Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд иргэний бүртгэлтэй холбоотой ямар ямар үйлчилгээг үзүүлж байгаа вэ ? 
Хариулт: Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдэд Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр Монгол улсын иргэний төрсний, гэрлэсний, гэрлэлт дуусгавар болсны, гэрлэлт сэргээсний, эцэг тогтоосны, нас барсны, иргэний үнэмлэхийн, гадаадад зорчих эрхийн, биеийн давхцахгүй өгөгдлийн /гарын хурууны хээ/ бүртгэл хийгдэж байна.