ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

A- A A+
ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ: УБЕГ-ын Улсын бүртгэлийн нэгдсэн архив

1. Иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг хаанаас авах вэ?

  • Иргэний улсын бүртгэлийн лавлагааг иргэн өөрт ойр байгаа улсын бүртгэлийн хэлтэс, нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс харьяалал харгалзахгүй бүх төрлийн лавлагааг авна.

 

2. Лавлагаа авахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

  • Иргэнийг нотлон гэрчлэх баримт бичиг (иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, жолооны үнэмлэх, баримт бичгийн хуулбар) г.м Бичиг баримтгүй тохиолдолд гарын хурууны хээний бүртгэлээр лавлагааг авч болно.

 

3. Лавлагааг хэнд олгох вэ?

  • Тухайн иргэнд эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгоно.

 

4. Цахимаар ямар ямар лавлагааг авч болох вэ?

1. Төрсний бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-1)

2. Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний(Маягт № И-3)

3. Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-5)

4. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-6)

5. Гэрлэсний бүртгэлгүй лавлагаа (Маягт № И-8)

6. Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлгүй лавлагаа (Маягт № И-14)

7. Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлийн (анх удаа авсан) лавлагаа (Маягт № И-15)

8. Үндэсний гадаад паспортын бүртгэлийн (дахин авсан) лавлагаа(Маягт № И-16)

9. Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа (Маягт № И-17)

10. Иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн лавлагаа (Маягт № И-19)

11. Регистрийн дугаарын лавлагаа (Маягт № И-20)

12. Регистрийн дугаар өөрчилсөн лавлагаа (Маягт № И-21)

 

5. Цахимаар гарахгүй тохиолдолд хаанаас авах вэ?

  • Дээрх 12 төрлийн лавлагаа нь цахимаас гараагүй тохиолдолд иргэн өөрт ойрхон бүртгэлийн аль ч нэгжид хандаж болно.

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН НЭГДСЭН АРХИВ