ТӨВ АЙМАГТ БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД АНХААРУУЛГА, САНАМЖ

A- A A+
ТӨВ АЙМАГТ БҮРТГЭЛТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДАД АНХААРУУЛГА, САНАМЖ

"Төрийн бус байгууллагын тухай хууль"-ийн 23-р дугаар зүйл, 23.1,2 дахь хэсэгт заасны дагуу тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж ирүүлнэ үү!!!

  1. Төрийн бус байгууллага нь зохих журмын дагуу жилийнхээ тайлан тэнцлийг гаргаж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор Татварын албанд өгнө.

  2. Төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа тайланг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгнө.
    ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ  УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС
    https://legalinfo.mn/mn/detail/494