2022 оны 05 сарын 17-ны өдөр Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Төрийн архивын тасаг, Санхүү аудитын албаны нийт 62 албан хаагчдад тоон гарын үсэг олгож, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.

A- A A+
2022 оны 05 сарын 17-ны өдөр Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Орон нутгийн өмчийн газар, Төрийн архивын тасаг, Санхүү аудитын албаны нийт 62 албан хаагчдад тоон гарын үсэг олгож, хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаа.